Over 3align

3align maakt zich sterk voor een dynamische en vruchtbare samenwerking tussen Bestuur, Business en IT. In deze tijd van digitalisering is een goede organisatie in staat deze drie rollen binnen een organisatie in de juiste onderlinge verhoudingen zodanig te managen dat:

  • lange termijn missie en doelstellingen, alsook business plannen door al deze drie posities gekend en begrepen worden en leidraad vormen bij de uitvoering van beleid.
  • de relatie en (informatie)wisselwerking tussen deze drie rollen en met de externe klant goed functioneert.
  • nieuwe mogelijkheden voor een betere informatievoorziening, bedrijfsvoering of innovatieve technologieën onderzocht worden op toegevoegde waarde en op juiste wijze ingezet worden bij gebleken geschiktheid
  • alle drie de invalshoeken, Bestuur, Business & IT, elkaars rollen begrijpen, waarderen en versterken

Gezien de turbulente digitale ontwikkelingen, staat vrijwel iedere organisatie voor de uitdaging het business model aan te passen. Zowel het interne (nieuwe technologie) als externe (social media, Apps) functioneren moet veelal op de schop. Tevens veranderen vaak de wereldwijde bedrijfsketens door digitalisering, nieuwe spelers, de invloed van tech giganten als Amazom.com, Facebook, Apple, Microsoft, Google en anderen. Het is zaak dat alle disciplines: Bestuur, business én IT goed bemand zijn én goed samenwerken om al deze nieuwe effecten te vertalen naar een eigen nieuwe veelal digitale bedrijfsvoering.

 

Information Governance. Wat wordt ermee bedoeld?

Het begrip dat bij deze onderlinge afstemming past heet Information Governance. Het is de ervaring van 3align dat in veel organisaties deze driehoek van informatie- en communicatieuitwisseling niet goed functioneert. In kort bestek:


1. In vrijwel alle organisaties is het beter managen van informatie (Information Management) “de” sleutel tot betere performance. Het gaat daarbij al lang niet meer louter om het hebben of managen van IT-systemen (IT-Governance) of interne communicatie. Het gaat erom te zorgen dat informatie van binnen en van buiten gekend en gebruikt, dus georganiseerd, wordt om de algehele performance te verbeteren inclusief de nodige veranderingsprocessen. Een grote klus in deze tijd waarin dagelijks nieuwe technologieën op de markt komen. Het goed managen van deze informatie ten dienste van de organisatie heet Information Management. Het goed organiseren van IM in relatie met het Bestuur en de Business heet Information Governance.

2. Veel Besturen zijn niet vertrouwd met de mogelijkheden en risico’s van IT of IM. Terwijl in de snel veranderende wereld IT en IM een steeds dominantere en soms cruciale rol gaan spelen en organisaties de mogelijkheden en problemen daarvan dus moeten doorgronden, houden in grotere organisaties Besturen vaak een te grote afstand tot IT. De mogelijkheden van IM worden vaak niet doorgrond. Niet alleen worden daardoor, innovatieve, kansen gemist, het leidt ook vaak tot niet goed bestuurde IT (veranderings)projecten en risico’s.

3. De inhoudelijke afdelingen van organisaties, met name de “core-business”, zijn zich vaak niet goed bewust van de mogelijkheden van IT of IM op hun eigen vakgebied. Te vaak worden daardoor kansen voor business innovatie gemist of wordt de klant nodeloos tekort gedaan. Hier doet zich het probleem voor van een tekort aan zogenaamde e-skills: professionals die wel bij zijn op hun eigen vakgebied, maar de mogelijkheden niet kennen om tot betere performance en vernieuwing te komen met behulp van IT.

4. IT afdelingen begrijpen vaak te weinig van de “core-business” van hun organisatie of het ontbreekt aan communicatie kwaliteiten. Soms bestaat achterstand door een te grote focus op de eigen IT systemen, terwijl allang nieuwere, betere en goedkopere oplossingen beschikbaar zijn. IT-afdelingen blijven vaak steken in klassieke IT, terwijl het onderwerp dat ze dienen te managen voor hun organisatie feitelijk Information Management in brede zin is. De IT-discipline hoort bij uitstek “de” innovatie discipline te zijn voor de organisatie op het gebied van Corporate Information Management. Een goede IT afdeling is voor Bestuur en Business dé afdeling die innovatieve ideeën omzet in een innovatieve werkelijkheid.


 

Vanuit bovenstaande ervaring hanteert 3align als doelstelling voor haar activiteiten:

 

“Klanten effectief ondersteunen bij complexe besturingsvraagstukken gerelateerd aan Informatie Management”